AKE Emmen

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 36,00 per jaar. Geeft men zich op voor een cursus dan is het lidmaatschap hierbij inbegrepen. Hiervan worden de volgende kosten betaald: Vergoeding docenten, grootonderhoud gebouw, gas, water en elektriciteit, verzekering, website, schoonmaak en vergoeding administrateur. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers, van een bestuursfunctie tot deelname aan een werkgroep. Vanzelfsprekend wordt van ieder lid verwacht dat deze zich houdt aan het huishoudelijk regelement en meehelpt de kosten zo laag mogelijk te houden.Indien u geen cursus meer wilt volgen en geen lid meer wilt zijn, dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de secretaris. Het lidmaatschap van de A.K.E. gaat in per 1 september van elk cursusjaar en dient vòòr 1 juli opgezegd te worden. Uw lidmaatschapsgeld wordt automatisch geïncasseerd in oktober van elk cursusjaar. Het lidmaatschap geeft recht op:
• Het exposeren van uw werk op de A.K.E. tentoonstellingen en deelname
aan alle A.K.E. activiteiten.
• Vrijwerken met een groep op een tijdstip dat er geen cursus is voor een
jaarlijks vastgesteld bedrag per dagdeel. (een vergoeding voor kosten verwarming, schoonmaak etc.)
• Op de jaarvergadering en daarbuiten actief meedenken en meedoen voor
de vereniging.
• U ontvangt de nieuwsbrieven per email.

Inschrijving

Het inschrijven voor een cursus kan alleen schriftelijk d.m.v. het inschrijfformulier via het inschrijfformulier op de website. Vult u dit formulier in, zodat duidelijk is of en welke cursus u wilt volgen en of u lid wilt blijven in het betreffend cursusjaar. Het formulier in de groene brievenbus in de hal van het ake atelier deponeren of opsturen aan de secretaris.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
U krijgt uw bericht van de secretaris zodra er voldoende cursisten voor een cursus zijn, om deze door te laten gaan. Uiterlijk een week voor de aanvang van de cursussen krijgt u een bevestiging/afzegging van uw cursus.

Betaalwijze

Door in te schrijven op een cursus met een inschrijfformulier, verleent u machtiging om het verschuldigde cursusgeld d.m.v automatische incasso te innen. U kunt op dit formulier aangeven of dit in één of twee termijnen dient te gebeuren. De incasso zal in oktober en januari plaats vinden. Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Na 17 september vervalt voor de cursist, die de cursus annuleert, staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling. Slechts in uitzonderlijke situaties (zulks ter beoordeling van het bestuur) kan het bestuur besluiten betaalde cursusgelden te laten gebruiken voor een volgende cursus.

Aanvang cursus

Elke cursus begint op het tijdstip en in het lokaal van de A.K.E, die staat vermeld op de website. U ontvangt voor de aanvang van de cursus de bevestiging met evt. nadere informatie over de cursus. De A.K.E. heeft het recht om bij te geringe deelname een cursus niet door te laten gaan. In dat geval proberen wij met u naar een andere gelijkwaardige mogelijkheid te zoeken. Tijdens schoolvakanties van regio Noord worden er geen cursussen gegeven, tenzij cursisten en docenten met elkaar anders overeenkomen

Lesmateriaal

In de cursusgelden zijn geen materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld.
• Modellengeld ( te betalen via docent)
• Klei (te koop bij docent)
• Stookkosten (te betalen aan docent)
• Schilder en tekenmaterialen zelf aanschaffen

Aansprakelijkheid

De A.K.E. is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Klachten

Indien u onverhoopt ontevreden bent over bepaalde gang van zaken, kunt u zich melden bij het bestuur, die de klachten in behandeling zal nemen.