AKE jaarverslag secretaris –verenigingsjaar 2019(1 sept.) –2020(01 januari 2020.)

De verslagen zijn,per commissie,door de verantwoordelijke bestuursleden gemaakt.

Jaarverslag 2019–2020voorzitter

De inhoud van de activiteiten stonden dit jaar hoofdzakelijk in het teken van het 50-jarig bestaan. Er werd minimaal eens per maand vergaderd als bestuur terwijl het dagelijks bestuur, vaak niet voltallig, regelmatig tussendoor bijeen kwam. Er vond begin van het jaar een gesprek met de wethouder plaats, deels als evaluatie m.b.t. het Rensenpark, deels gericht op de toekomst van A.K.E. Overigens is er regelmatig contact met de wethouder omdat A.K.E. iedere drie maanden voor een wisseling van kunstwerken zorgt op de kamer van zowel de wethouder als de burgemeester, de wethouder heeft altijd een gesprek met degenen die het werk leveren. De kunst op de kamer van de wethouder wisselt nu af met het CBK, wij verzorgen het drie maanden en dan het CBK weer drie maanden.

Met de “denktank” die eerder al in het leven werd geroepen om het jubileum vorm te geven, is veel vergaderd en ontstonden daarbij de plannen om een drietal activiteiten te organiseren. Het officiële deel werd tegelijkertijd de opening van deze drie activiteiten waarbij de wethouder het vorig jaar daartoe aangekochte kunstwerk van Adri de Fluiter in onze voortuin onthulde. Daarop was er de volgende dag een kunstmarkt rondom de grote kerk met in de kerk een expositie door de standhouders. De dag daarna hielden we in ons eigen gebouw een receptie voor (oud) leden en genodigden, met een foto- en een knipselrapportage vanuit het verleden tot nu. Het bestuur heeft deze activiteiten zeker als zeer geslaagd ervaren en is alle leden die daaraan hebben bijgedragen, veel dank verschuldigd.

In het vorig jaar is op initiatief van Kunstkreis Meppen het contact hernieuwd, even als met Kunstkreis Haren(D). In het verleden heeft A.K.E. met beide organisaties vriendschappelijk en zinvol samen gewerkt en met Kunstkreis Meppen zijn er op dit moment plannen om een aantal van onze docenten daar workshops te laten geven voor onze gezamenlijke leden, waarbij activiteiten die zij organiseren ook voor onze leden open staan. Ook staan gezamenlijke exposities op het programma waarbij de jaarlijkse expositie bij het CBK een voorzichtige stap is.Het bestuur vindt deze ontwikkeling van belang, enerzijds omdat we in onze eigen omgeving geen gelijkwaardige partners hebben en wat ons betreft samenwerking altijd tot goede resultaten leidt en we veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast is er de hoop dat we in het gebied tussen de beide Duitse gemeenten en Emmen meer bekendheid kunnen realiseren.

We bestaan 50 jaar, waarbij we in dit laatste jaar kunnen constateren dat het de vereniging niet slecht gaat; er zijn nieuwe leden genoeg om de afmeldingen van leden te kunnen compenseren en daarbij neemt het aantal jongere leden toe.De diverse commissies draaien goed en op gebied van de PR zijn ook gunstige ontwikkelingen.De website functioneert prima, helaas wordt er nog steeds veel te weinig gebruik van gemaakt. Als bestuur ervaren we echter een zekere moeheid, het feit dat we nog steeds niet voltallig zijn maakt dat we er op dit moment geen kans zien om de verschillende plannen die er zeker zijn, te ontwikkelen. We hebben daarom besloten om komend jaar als bezinningsjaar te zien, waarbij we echt niet achterover zullen leunen maar wel voor wat betreft extra activiteiten een pas op de plaats gaan maken.

Cora Lameris(voorzitter)

Jaarverslag tentoonstellingscommissie

Vaste plaatsen waar geëxposeerd wordt door A.K.E. leden met medewerking van de TTC (tentoonstellingscommissie): Medisch centrum Klazienaveen, Scheperziekenhuis, verzorgingscentra De Horst, De Schans, Oostermarke, Zuidermarke en Heidehiem.

De coördinatie van exposanten in die instellingen wordt verzorgd door Joke Schenk. Zij en de andere leden van de TTC zorgen voor het plaatsen van de werken van de exposanten. Dit is ook het afgelopen jaar weer goed verlopen. Op 24 augustus was de A.K.E. kunstmarkt en heeft A.K.E. “De Grote kerk” afgehuurd om onze leden die een kraam hadden gehuurd, de kans te geven in de kerk te exposeren. De TTC heeft de expositie ingericht. Jacqueline heeft samen met Cora (voorzitter) gezorgd voor de indeling van cursusgroepen voor het exposeren in onze kantine. Dit voor het seizoen 2019-2020.

Het jubileumjaar van A.K.E. wordt afgesloten met de expositie ‘Bloei’in de CBK-locaties “De Fabriek”aan de Ermerweg en in het Rensenpark. Met kunst van leden van de vereniging: zij laten zien welk talent zij in huis hebben. De expositie is open voor het publiek van 30 november tot en met 12 januari 2020.In totaal zijn 120 stukken gebracht. Het CBK heeft deze verdeeld tussen de twee locaties. Rensenpark en De Fabriek.

DeTTC,

Jaarverslag activiteiten

Het jaar stond geheel in het teken van het 50 jarig jubileum van onze vereniging. Hoewel er een bestuurslid ontbrak, die Activiteiten in zijn/haar portefeuille had, besloten de andere drie bestuursleden er toch voluit voor te gaan.

Zo begon ons geweldige Dependance AKE in het Rensenpark op 2 september. Dat daar heel veel voorbereiding aan vooraf is gegaan, zal iedereen beamen. We konden wel het Afrikahuis huren, maar de voorzieningen waren er minimaal aanwezig: geen stromend water, geen toiletten en geen deugdelijke verlichting. Maar ondanks dat zijn we er voluit in geslaagd om ons daar op de kaart te zetten! De bedoeling van het bestuur was om daar te laten zien, wat er bij de AKE te doen is en te ervaren. Gelukkig werden we daar in gesteund door een groot aantal leden; te beginnen met de tentoonstellingsleden, die de beide exposities hebben ingericht. Hulde daarvoor. De eerste expositie had als thema: Het AKE dier. Verder hebben Cora en Tiny overal tafels en stoelen weten te bemachtigen en andere dingen om de grote ruimte in te kleden. Er is ook veel tijd in gestoken om met de overige Rensenpark mensen een goed contact op te bouwen.

Onze oudste lid van 99 jaar, Hans Erkelens, kreeg een aparte ruimte voor zijn mooie werken. Tegelijkertijd was de mogelijkheid er om films van kunstenaars te bekijken. Daarbuiten stond weer een tent, zodat mensen buiten ook droog konden beeldhouwen. Binnen was een hoekje waarin drie dames elke donderdag bezig waren te edelsmeden. Verder gaf onze quiltgroep ook elke week acte de présence en menigeen heeft ook met hen meegedaan. Ook de portretgroep van Gerard de Groot heeft heel wat mensen blij gemaakt met een portret of uitleg over modeltekenen. Er zijn verschillende workshops gegeven met schilderen, klei etc. Elke donderdag kon men kunstklooien met Cora en Tiny; kleien en schilderen. De belastingdienst heeft met 60 personeelsleden in twee groepen een college van portrettekenen gehad, die uitstekend beviel.

Dankzij de strakke planning van Jan Willem Steenpaal (en dank aan de andere leden) werd dit een groot succes! Bij de entree zaten onze gastdames /gastheren om een stamtafel met verschillende bezoekers, die door hen verwelkomd en voorgelicht werden over de AKE en de verschillende activiteiten.

Op zaterdag 2 september werd dit dan ook feestelijk geopend door de wethouders Robert Kleine en Jisse Otter, die gezamenlijk een kunstpuzzel moesten leggen. Alvorens men door de catering van Twessers voorzien werd van een feestelijk drankje en hapje. Gelukkig waren er veel bezoekers; niet alleen die dag maar de hele periode. We danken onze gastheren/dames dan ook heel hartelijk voor de dagen, die ze voor onze vereniging daar de AKE hebben uitgedragen!

Op zaterdag 15 september hebben we nog een open huis gehouden, die ietwat verwarrend was, met twee locaties maar toch ging het goed.

Op 14 oktober werd de expositie van het Rensenpark gewisseld voor de “mooiste werken” van onze leden. Deze werd ook weer bezocht door Rob Kleine onze wethouder van cultuur.

Op 9 december werd er weer een overleg met de docenten gehouden, waarin we weer konden overleggen over het reilen en zeilen in de AKE betreffende de cursussen. Gevolgd door een eenvoudige lunch om 12 uur.

Op 12 januari hadden we weer een open huis, die gevolgd wordt door een hapje en een drankje voor onze leden en docenten. Het was weer een drukte en gezelligheid, zoals we die graag zien.

Op 28 januari 2019 werd de ledenvergadering gehouden, die door 34 van de kleine 300 leden werd bezocht. Telkens toch weer een deceptie voor het bestuur, die graag meer actieve leden ziet. Toch zijn we ook blij met alle wèl actieve leden, waarop we altijd een beroep kunnen doen. Gelukkig kreeg het bestuur ondersteuning van Sylvia, die na haar ziekte ons weer wil ondersteunen met het gebouwenbeheer, zodat we toch met vier bestuursleden blijven, want Tiny is geen penningmeester meer maar wel ondersteunend bestuurslid.

Aansluitend aan de kunstklooierij van het Rensenpark besloten wij in 2019 op elke laatste zondag van de maand een in loop tehebben van 11.00 tot 16.00 uur, waarin onze leden en introduce’s vrijuit hun creativiteit samen te beleven. Er was minimale belangstelling voor in alle zondagen. In april werd weer mee gedaan aan Gekleurd Grijs met een aantal workshops.

Verder werd besloten om verder met de mensen van de Denktank een feestelijke Kunstmarkt te organiseren op 24 augustus. Gezamenlijk hebben we plannen hiervoor gemaakt, mogelijkheden onderzocht etc. Er werden vlaggetjes gemaakt, plastic ingezameld en veel beraadslaagd.

Verder ging men het aangekochte kunstwerk van Adri de Fluiter herstellen om die op 23 augustus te laten onthullen door de wethouder Robert Kleine. En als afsluiting van het jubileumjaar een receptie organiseren. Dit alles werd in het laatste weekend werkelijkheid met een prachtige Kunstmarkt, die feestelijk met onze vlaggetjes versierd was. Met het draaiorgel diploma draaien en het optreden van het cabaret Kabaalala kreeg de kunstmarkt een welkom extra dimensie. Met de Duitse kramen van de bevriende Kunstkreis Meppen en Haren was er ook een internationaal tintje.

De onthulling van het mooie beeld Vlamwerk werd op vrijdag ervoor met stralend weer ook weer een hoogtepunt. Hierdoor werd het aangezicht van ons gebouw beter herkenbaar als atelier voor amateur kunstenaars. Op zondag 25 augustus was er de afsluitende receptie voor de leden, om met elkaar gezellig, informeel te ontmoeten en het 50 jarig bestaan te vieren.

Een heel druk jaar met vele activiteiten, maar waar we met voldoening op terug kijken!

Tiny Struik

Jaarverslag PR

De PR gebeurt door het bestuur zelf met hulp van Marscha van Noesel en Fia Visser. De website wordt voortreffelijk bijgehouden door Astrid de Groen.
<

De opening van het culturele seizoen.(Uitmarkt)

A.K.E. heeft dit jaar niet mee gedaan aan deUitmarkt. Dit i.v.m. onderbezetting van het bestuur.

Jaarverslag beheerder gebouw

In 2018 is de zolder ontsloten door het volhardende werk van een groep klussers. April 2019 is dat met ze gevierd in een gezellige samenkomst als dank. Tevens is er een naambordje onthuld “DICK SPRUYT LOKAAL”. Later is de groep weer samen gekomen om de kelder die door de jaren heen dicht geslibd was leeg te ruimen. Veel kon er naar de stort AREA en wat er gebruikt kan worden en goed is heeft een andere plek gekregen zodat de kelder er nu weer opgeruimd uitziet. Daarna stond het volgende evenement voor de deur het 50 jarige jubileum. Onthulling van het kunstwerk van Adri de Fluiter maar dat moest eerst opgeknapt worden. Schuren en verven. Dan bedenken hoe gaan we dat ding in de A.K.E. tuin poten want daar leek het op. Met een grondboor gaten boren, ijzer einden erin en beton storten. Dan bielzen er op en een mooi perkje maken. De voordeur opnieuw in de blauwe lak. Rails ophangen in het winkeltje. Het resultaat hiervan heeft u al kunnen bewonderen. Technisch buro Emmen en Klusbedrijf Zuid Oost Drenthe hebben de afgelopen weken waar nodig nieuwe elektrische bedrading, verlichting aangebracht. Eveneens zijn de elektrische apparaten gekeurd op veiligheid.

De schoonmaak van de gebouwen wordt op een voortreffelijke manier gedaan door Johan Wilken, super. De boodschappen haalt hij ook, koffie/thee/melk/suiker en wat er nodig is voor de schoonmaak.

De tuinen rondom het gebouw, worden verzorgd door de tuingroep, onkruid wordt een paar keer per jaar gewied, bladgeruimd en de dakgoot geschoond. Met het 50 jarig jubileum is er voor wat kleur in de voortuin gezorgd en toen zag het er fantastisch uit. Deze week hebben zij ook weer struiken gepland die gedoneerd zijn door FIA VISSER.

Helaas is er ook een flinke tegenvaller. De keramiekoven moest gerepareerd worden, spiralen zijn kapot gegaan evenals de magnetische verdelers. Samen met de docenten zijn we op zoek naar de oorzaak.Tot zover.

Sylvia Wesdorp.

Overzicht aantal cursisten 2019/2020

We hebben op dit moment in totaal 292 leden waarvan 184 een cursus volgen. Zes leden volgen meerdere cursussen. 91leden zijn alleen lid en volgen geen cursus. Zestien leden zijn aangesloten bij de portretgroepof de quiltgroep.We zien dus een lichte vooruitgang van het aantal cursisten en een afname van het aantal vrijwerkers.De Etsgroep heeft zichzelf opgeheven en ook de donderdagmiddag-en vrijdagmiddag groep zijn gestopt.Het was voor deze vrijwerkers financieel niet meer haalbaar.

35 leden hebben het lidmaatschap/cursus beëindigden we hebben ongeveer 39 nieuwe leden/cursisten mogen begroeten.Dit is een verschil van 4 personen. Op dit moment zijn er 21 cursussen en hebben we 12 docenten die 1 of meerdere cursussen geven. De cursus van Herman Kolker wordt,in ieder geval de eerste helft van dit seizoen waargenomen door Jowan Remmig. Dit in verband met ziekte van Herman.

Overzicht aantal cursussen, cursisten, alleen lid en aantal vrijwerkers 2019/2020, per 1 december 2019.

Docenten 12
Cursussen 21
Cursisten 178
Cursisten met meerdere cursussen 6
Alleen lid/ere lid 94
Aantal vrijwerkers alleen lid 14
Aantal vrijwerkers + cursus 2
Totaal vrijwerkers 16